Egyéb

2017.09.05. 10:12

Utazzon a Naplóval!- akció hivatalos játékszabálya:

Utazzon a Naplóval!- akció hivatalos játékszabálya:

1. Az akció szervezője

Az Utazzon a Naplóval! akció (a továbbiakban: Akció) szervezője a Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. (székhely: 8200, Veszprém Házgyári u. 12. cégjegyzékszám: 19-09-515605, a továbbiakban: Szervező).

2. Az Akcióban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy aki rendelkezik SMS küldésre alkalmas mobiltelefonnal, (továbbiakban: „Játékos”) valamint a Játék időtartama alatt a

2.1. Napló című napilapot megvásárolja/ illetve ezen Napilap

előfizetője és

2.2. a Naplóban megjelenő 5 jegyű Kódot, illetve nevét SMS-ben a 30-344-44-21.

alapdíjas telefonszámra elküldi. az SMS díja szolgáltatónkén t és tarifacsomagonként eltérhet.

2.3. a Játékban való részvételével elfogadja a jelen játékszabályzatban (továbbiakban „Játékszabályzat”) leírt valamennyi feltételt, és hozzájárul ahhoz, hogy nyertesként nevét a Szervező a Napló napilapban közzétegye.

A 18. életévét be nem töltött játékos érvényes részvételéhez törvényes képviselőjének írásbeli hozzájárulása szükséges.

2.4. A Játékos ugyanarról a mobiltelefonszámról naponta csak 1 (egy) db SMS beküldésével vehet részt a Játékban. Amennyiben a Játékos ugyanarról a mobiltelefonszámról naponta több SMS-t is beküld, úgy a Szervező csak 1 db SMS-t vesz figyelembe.

2.5 A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós Kódot tartalmazó beküldött SMS-ek érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembe vételre a Játékban.

2.6 Azok a beküldött SMS-ek, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek.

2.7. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező (Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft.) munkatársai,  valamint érdekeltségi köreibe tartozó más gazdasági társaság vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói [Ptk. 8:1. § (1) 1.].

2.8 A Játékosok az SMS beküldése során megadott adataik útján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért Szervezőt, semmilyen felelősség nem terheli.

2.9. A játékban rejtett telefonszámról nem lehet SMS-t küldeni.

2.10.A nyertesnek a nyereményfelvételhez feltétlenül be kell mutatnia azt a napilapot, amellyel a nyereményt elérte.

 

3. A Játék időtartama

Az Akció 2017. szeptember 11-én 00.00 órától kezdődik, és 2017. szeptember 28-ig tart. Az utolsó kódszám beküldési napja 2017. szeptember 23 . 24.00-ig.

A Játék időtartama alatt nem számítanak bele azon napok a Játékba, amelyeken a Napló nem jelenik meg. Ezek a

következők:

2017. szeptember 17.

2017. szeptember 24.

A Játék utolsó sorsolásának napja 2017.  szeptember 27. (fődíjsorsolás)

 

4. Az Akció menete

 

4.1. Az Utazzon a Naplóval! játékának időtartamában, 2017. szeptember 11. és 2017. szeptember 23. között mindennap megjelentetünk egy játékfelületet, mely egy 5 karakterű kódot tartalmaz. Az olvasók feladata, hogy az adott napilapban lévő kódszámot sms útján elküldjék a 30-344-44-21es telefonszámra. Egy olvasó egy nap csak egy érvényes SMS-t pályázatot küldhet be. Az sms beérkezési határidő: a megadott nap, 24 óráig. A pályázat beküldéséhez szükséges a következő adatok megadása: név. . A helyes választ beküldők között naponta kisorsolásra kerül 3 db nyertes, akinek nyereménye 10 000 Ft értékű MOL üzemanyagkártya. Hetente kisorsolásra kerül 1 db 100 000 Ft értékű Neckerman utazási utalvány és a játék végén, szeptember 27-én a főnyeremény (közjegyző jelenlétében) 1 db bruttó 500 000 Ft értékű Neckerman utazási utalvány.

5. A sorsolás

A nyertesek az egyes nyereménykategóriákban gépi sorsolás útján kerülnek kisorsolásra, 3 tagú sorsolási bizottság előtt, a fő díj sorsolása is gépi sorsolás útján, közjegyző előtt hitelesítve történik. A nyertesnek a nyereményfelvételhez feltétlenül be kell mutatnia azt a napilapot, amellyel a nyereményt elérte.

5.1.Napi sorsolások:

A Játékosok által a Játék egy nap alatt érvényesen beküldött összes SMS közül – az alábbiakban meghatározott időpontokban a Szervező székhelyén, a Szervező által felállított háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással sorsolja ki a Napi nyeremény nyerteseit. A Szervező a sorsolásról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a sorsolást követően a sorsolási bizottság tagjai aláírásukkal hitelesítenek. Szervező a sorsolások alkalmával 3 db tartaléknyertest  is kisorsol. A tartaléknyertesek a kisorsolásuk sorrendjében válnak jogosulttá, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes SMS bármely okból érvénytelen, vagy a nyertes, illetve az előttük álló tartaléknyertes a Játékból egyéb okból kizárásra kerül ., vagy a nyereményét a megadott határidőn belül nem veszi át.

A Napi Nyeremények sorsolásaira a sorsolást követő első nap délelőtt 10 órakor van, kivéve ha a játéknap szombatra esik, ez esetben a sorsolás a játéknapot követő második nap délelőtt 10 órakor fog lezajlani.

5.2.Heti sorolások:

A Játékosok által a Játék egy heti időtartama alatt érvényesen beküldött összes SMS közül – az alábbiakban meghatározott időpontokban a Szervező székhelyén, a Szervező által felállított háromtagú sorsolási bizottság jelenlétében a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással sorsolja ki a Heti nyeremény nyerteseit. A Szervező a sorsolásról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a sorsolást követően a sorsolási bizottság tagjai aláírásukkal hitelesítenek. Szervező a sorsolások alkalmával 3 db tartaléknyertes t is kisorsol. A tartaléknyertesek a kisorsolásuk sorrendjében válnak jogosulttá, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes SMS bármely okból érvénytelen illetve a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból egyéb okból kizárásra kerül, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül nem veszi át.

A Heti Nyeremények sorsolásaira az alábbi időpontokban kerül sor:

Játékhét                Kezdő időpont                   Befejező időpont                              Sorsolás időpontja

1.                            2017. szeptember 11.        2017. szeptember 16. 24 óra           2017. szeptember 18. 10:00

2.                            2017. szeptember 18.        2017. szeptember 23. 24 óra           2017. szeptember 25. 10 óra

5.3.Fődíj sorsolás:

A Játékosok által a Játék teljes időtartama alatt érvényesen beküldött összes SMS közül – az alábbiakban meghatározott időpontban a Szervező székhelyén, a közjegyző jelenlétében a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással sorsolja ki a Fődíj nyeremény nyertesét. Szervező a sorsolások alkalmával 3 db tartaléknyertest is kisorsol. A tartaléknyertesek a kisorsolásuk sorrendjében válnak jogosulttá, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes SMS bármely okból érvénytelen vagy a nyertes illetve az előttük álló tartaléknyertes a Játékból egyéb okból kizárásra kerül, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül nem veszi át.

A Fődíj nyeremény kisorsolására 2017. szeptember 27-én 8 órakor kerül sor.

Nyertesek közlése a Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft által kiadott Napló napilapban : első  nyertes közlése: 2017. szeptember 14.., ezt követően naponta, a játék végéig.

6. Nyeremények

6.1. A Játék során az alábbi tárgynyeremények kerülnek kisorsolásra:

Napi nyeremények: Naponta 3 db (összesen 36 db) 10.000,- Ft értékű MOL üzemanyag kártya

Heti nyeremények: Hetente 1 db (összesen 2 db) 100 000 Ft értékű utazási utalvány

Fődíj: 1 db 500 000 Ft értékű utazási utalvány

6.2. Amennyiben a nyertes Játékos a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból kizárásra kerül, vagy a  nyeremény kézbesítésére a nyertes Játékos hibájából nem kerülhet sor, akkor a tartaléknyertesek lépnek életbe.

 

7. Nyertesek értesítése, nyeremények átadása

7.1. A Szervező a Nyeremények nyerteseit legkésőbb az adott nyerőidőpontot követő 4. napon belül a telefonon értesíti, valamint Napló napilapban megjelentetik.

7.2. Amennyiben Szervező a nyertes Játékost a megadott adatok valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti időtartamon belül vagy a Játékos az értesítésre nem reagál, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető és Szervező jogosult tartaléknyertest értesíteni és részére a Nyereményt átadni.

7.3. A nyertes Játékossal történő sikeres kapcsolatfelvételt során a nyertes - választása szerint - jogosult a Nyereményt a Szervező telephelyén átvenni (előre egyeztetett időpontban)

8200 Veszprém, Házgyári u. 12.

vagy pedig kérheti a nyeremény lakóhelyére történő kiszállítását, melyet a Szervező munkatársa juttat el számára. Ebben az esetben a Nyertes játékos köteles megadni pontos nevét, címét , valamint egy előre egyeztetett időpontot, mely időpontban a Szervező munkatársa eljuttathatja számára a nyereményt. A nyereményt a Szervező csak magyarországi címre küldi meg.

7.4. Mind személyes átvétel, mind a Szervező munkatársa által történő nyereménykiszállítás során a nyertes Játékos köteles személyazonosságát személy azonosító igazolványának bemutatásával igazolni. Az átadás-átvétel tényéről jegyzőkönyv készül.

7.5. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a heti és főnyereményt nyilvános program keretében adja át, továbbá publikálja vagy ismertesse a nyertes nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiában és egyéb promóciós és reklámcélokat szolgáló audio-, fotó- és videoanyagokban. A nyertes neve közléséhez való írásbeli hozzájárulását legkésőbb a nyeremény átvételével egy időben adja meg. A rendszerünkben tárolt adatokat bizalmasan, az Játékos által megadott keretek között kezeljük és azokat az  adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, az Játékos hozzájárulása nélkül nem adjuk ki.

8. Adózás

A Nyereményekhez tartozó adó- és járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremények kézbesítésével járó futárköltséget a Szervező viseli. A nyeremények készpénzre nem válthatók, másra át nem ruházhatók.

9. Adatvédelem

9.1. A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező díjmentesen felhasználja a résztvevők által megadott a Játék során megadott  adatokat (név, telefonszám) az érdekeltségükbe tartozó kiadványok és cégek reklámtevékenysége és a jelen Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára 5 évig.

9.2. A játék résztvevői hozzájárulnak ahhoz, hogy a megadott adataikat (név, telefonszám) a Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. és további jogutódja egyéb marketing célokra, direkt marketing, hírlevél-küldésre és promóciós célokra felhasználja, telefonon keresztüli kommunikáció keretében.

9.3. A személyes adatok kezelője a Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. vagy jogutódja, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. A Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft., vagy a jogutódja az adatok megadását követően azokat jogosult kezelni. Az adatszolgáltatás önkéntes, a Játékban résztvevők bármikor visszavonhatják az adatkezelőnél személyes adatainak kezeléséhez adott nyilatkozatukat.

9.4. A személyes adatok adatbázisból való törlését, adatok helyesbítését az [email protected] eljuttatott elektronikus levélben vagy postai úton a Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft- nek a 8200 Veszprém, Házgyári u. 12. szám alatti székhelyére eljuttatott levélben kérheti.

9.5. Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésére az adatkezelő a kézhezvételtől számított 15 napon belül válaszol. E-mail küldése esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni. Amennyiben az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti válaszadási határidőt elmulasztja a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül a 2011. évi CXII. törvény 22. §-ban meghatározott módon bírósághoz fordulhat.

Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdésben fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is (címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.). A Játék résztvevői az akcióban való részvétellel minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan elfogadják ezen hivatalos játékszabályt. A játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései értelemszerűen irányadóak.

10. Kapcsolat, Információ

A Játék kapcsán érdeklődni lehet 06-94-999-120-es telefonszámon, vagy a [email protected] e-mail címen.

11. Egyéb

11.1.A Játékban való részvétellel a Játékos automatikusan elfogadja  a jelen Szabályzatot.. A Játékosok a játékkal, a Szabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadják el irányadónak. A játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Ptk. (2013. évi V. törvény) vonatkozó §-ai értelemszerűen irányadóak.

11.2.A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa a résztvevők megfelelő tájékoztatása mellett.

11.3.A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítéséről.

A Játékos a Szabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Szabályzatban rögzített részvételi feltételeket, és azokat feltétel nélkül elfogadta.

A Szervező adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-101778/2016

Veszprém, , 2017. szeptember 1.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!