VeszprémFest

2018.06.28. 14:58

Játékszabályzat

A jelen játékban a Szervező, illetve a szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

1.A Játék szervezője és lebonyolítója

A nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője és lebonyolítója a Mediaworks Hungary Zrt. (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út. 122-124.; a továbbiakban: Társaság/Mediaworks), mint a www.veol.hu internetes portál tartalomszolgáltatója (a továbbiakban: „Szervező”).

2.A Játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy.

A Játékban nem vehet részt a Szervező, valamint érdekeltségi körébe tartozó más gazdasági társaság, illetve a Játék szervezésében és lebonyolításában közreműködő ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezen személyek közeli hozzátartozói.

3.A Játék időtartama

A Játék 2018. július 6. napján 9:00 órakor kezdődik és 2018. július 9. napján 24:00 óráig tart

4.A Játék menete

4.1.Részvétel

A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játék időtartama alatt a Játékos saját maga által készít a Veszprémben megrendezésre kerülő Rosé, Rizling és Jazz Napokról képet amit elküld a veol.hu szerkesztőség részére a [email protected] e-mail címre

4.2.Sorsolás

A sorsolásra a véletlenszerűség elve alapján kerül sor.

A nyertes a jelen szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelő Játékosok közül 2018. július 10. napján kerül kisorsolásra.

A Játékban résztvevők között 2 db páros belépő kerül kisorsolásra a Veszprém fesztiválon megrendezett Amy Macdonald és Aloe Blacc koncertjére.

4.3.A nyertesek értesítése

A Szervező a sorsolás napján ( 2018. július 10-én) a veol.hu internetes honlap kezdőoldalán és a veol.hu facebook oldalán közzéteszi a Nyertes nevét. A sorsolás napjától számított 1 munkanapon belül a nyertesekkel a Szervező telefonon/e-mail útján felveszi a kapcsolatot. A kapcsolatfelvételt követően a Szervező egyezteti a nyeremény átvételének részleteit.

Amennyiben a nyertessel a megkereséstől számított 1 munkanapon belül nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

A Játékos köteles együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

4.4.A nyeremény

A nyereményt a veol.hu szerkesztőségében ( 8200 Veszprém, Házgyári út 12.) veheti át a nyertes A nyeremény készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható.

4.5.Kizárás a Játékból

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

- a Játékra jelentkezése időpontjában nem töltötte be a 18. életévét;

- a sorsolás eredményéről történő értesítésre 1 munkanapon belül nem válaszol;

- bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

- bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálta;

- a Játék lebonyolításhoz és a nyeremény átadásához szükséges adatait nem adja meg;

- jelen Szabályzat bármely pontját megsérti.

5.A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a 18. év alatti, illetve cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

6.Adatvédelem és adatkezelés

A Mediaworks kiemelten fontosnak tartja a Játékban részt vevő természetes személyek, mint adatkezeléssel érintettek információs önrendelkezési joga tiszteletben tartását, továbbá személyes adataik védelmét.

A Játékban való részvétellel a Játékban részt vevő természetes személy önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

Adat típus:

Cél:

Jogalap:

Időtartam:

Játékban részt vevő természetes személy neve

- Játékban részt vevő azonosítása,

- Játékban való részvétel,

- Sorsolás lebonyolítása,

- Nyeremény kézbesítése/átadása,

- Játékban részt vevő értesítése,

- egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése

az érintett önkéntes hozzájárulása

 

6 hónap

Játékban részt vevő természetes személy e-mail címe

- Játékban részt vevő azonosítása,

- Játékban való részvétel,

- Sorsolás lebonyolítása,

- Játékban részt vevő értesítése,

- egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése

az érintett önkéntes hozzájárulása

 

6 hónap

Játékban részt vevő természetes személy telefonszáma

- Nyereményről történő értesítés

az érintett önkéntes hozzájárulása

 

6 hónap

A Játékban részt vevő természetes személy bármikor kérheti a Társaságtól, hogy tájékoztassa őt a személyes adatainak kezeléséről. A tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó bejelentéseket és kérelmeket az alábbi elérhetőségeken teheti meg a Játékban részt vevő, mint adatkezeléssel érintett természetes személy:

Mediaworks Hungary Zrt.,

1034 Budapest, Bécsi út 122-124,

[email protected]

Ha a Játékos, a szervező és lebonyolító – adatkezelési tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó – döntéseivel nem ért egyet, illetve ha a szervező és lebonyolító a Játékos tiltakozásának elbírálására nyitva álló 15 napos határidőt elmulasztja, a Játékos – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

A Játékos a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai megsértése miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat jogorvoslatért, vagy a fentiekben részletezett módon az illetékes bíróság előtt pert indíthat.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot a Játékos az alábbi elérhetőségeken érheti el:

 • cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 • postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • telefon: +36 (1) 391-1400
 • fax: +36 (1) 391-1410
 • e-mail: [email protected]
 • honlap: www.naih.hu
 • 7.Kapcsolat

  A Játékkal kapcsolatban érdeklődni hétköznapokon 10 és 15 óra között a 06-88/541-600-as telefonszámon vagy a [email protected] e-mail címen lehet.

  8.Vegyes rendelkezések

  A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót és az abban foglaltakat feltétel nélkül elfogadja. A Szervező Adatvédelmi Tájékoztatója a mediaworks.hu/adatvedelem internetes oldalon olvasható.

  Amennyiben a Játékos a Részvételi Feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, a Játékból kizárásra kerül. A Játékszabályzatot a Szervező a www.veol.hu oldalon teszi közzé. Szervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a Játékszabályzat előbbiek szerinti – folyamatos elérhetőségét. Szervező kizárja felelősségét a Játékos téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából (pl. név, email cím elírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése) eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Játékosok tudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétel önkéntes. A Nyertesek hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a nevüket, a nyerés tényét a www.veol.hu weboldalon közzétegye.

  A Játékos a jelen Játékszabályzat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a www.veol.hu weboldal a Pályázatként beküldött fotókat és az érvényes pályázathoz szükséges fotó(i)t a Szervező az általa kiadott online és nyomtatott, sajtótermékeiben felhasználja. Ennek megfelelően a Játékos tudomásul veszi, hogy Pályázatáért (fotó) semmilyen díjazás nem illeti meg, azokat önként és ingyenesen a Játékban való részvétel során bocsátotta a Szervező rendelkezésére.

  A Játékos szavatolja, hogy az általa beküldött pályázatban szereplő adatok, információk, fotók a Szervező vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon pályázatokat, amelyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb jogát, valamint a jelen Játékszabályban foglalt feltételeket, rendelkezéseket.

  A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókat a Szervező köteles megfizetni.

  A Játékos a Játékkal, a jelen Szabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadja el irányadónak.

  A Játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az Info tv. vonatkozó §-ai irányadóak.

  A Játékszabály módosításának jogát a Szervező fenntartja.

  Kelt: Budapest, 2018. június 7.

   

  Hírlevél feliratkozás
  Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!